Psychoterapia dla osób doświadczających:

  • kryzysów życiowych, stresu i obciążenia,
  • żałoby, przeżywających cierpienie związane z utratami (śmierć, poronienie, rozwód, separacja, zdrada)
  • trudności zwią­za­nych z prze­wle­kły­mi lub po­wra­ca­ją­cy­mi chorobami,
  • problemów związanych z nadmierna impulsywnością, chorobliwa zazdrością, zachowaniami agresywnymi,
  • pro­ble­mów w życiu za­wo­do­wym,
  • odczuwania silnego niepokojów, lęków, fobii, bezsenności (zaburzenia nerwicowo- lękowe)
  • odczuwania braku energii, smutku, apatii (zaburzenia depresyjne)
  • natręctw (zaburzenia obsesyjno – kompulsywne)
  • problemów w kontaktach z innymi ludźmi (zaburzenia osobowości m. In. border-line, narcystyczne, zależne, histrioniczne),
  • problemów wynikających z życiem w związku z osobą uzależnioną, problemów wynikających z życia w rodzinie z problem uzależnienia (syndrom DDA)